Thống kê chăn nuôi lợn của Việt Nam đến hết tháng 4/2020

Saturday, 09/05/2020
Đăng bởi Nguyen phong

 

[Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Theo Cục Chăn nuôi, đến hết tháng 4/2020 theo báo cáo của các địa phương, tổng đàn lợn của cả nước đạt gần 24,89 triệu con, tương đương 80,3% so với tổng đàn lợn trước khi có bệnh Dịch tả lợn châu Phi (khoảng 31 triệu con vào 31/12/2018), tăng trưởng bình quân 5,78%/tháng.

 

Theo thống kê, chỉ tính 15 doanh nghiệp chăn nuôi lợn quy mô lớn và các điểm liên kết vệ tinh nuôi giữ khoảng 35% đàn lợn thương phẩm và tốc độ tái đàn lợn khu vực này đang rất nhanh, đạt trên 17%.

 

Năm 2020 sản lượng thịt xuất chuồng Quý I/2020 đạt hơn 811 nghìn tấn; dự kiến Quý II/2020 đạt hơn 900 nghìn tấn; Quý III/2020 đạt hơn 1,0 triệu tấn; Quý IV/2020 đạt gần 1,1 triệu tấn. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, nhu cầu lợn thịt xuất chuồng trung bình mỗi quý năm 2018 (trước khi có bệnh DTLCP) là khoảng 920 nghìn tấn, như vậy đến Quý III, Quý IV sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu thịt lợn.

 

Bảng 1. Cơ cấu đàn lợn giai đoạn 2015-2020

 

Chỉ tiêu

ĐVT

2015

2016

2017

2018

31/12/2019

QI/2020

Tháng 4/2020

Tổng đàn

1.000 con

27.750

29.075

27.406

28.151

20.200

24.615*

24.896*

Tăng/giảm

%

3,7

4,8

-5,7

2,7

-22

21,85

23,25

Đàn nái

1.000 con

4.058

4.235

3.989

3.974

2.723

2.859*

2.885*

Tăng/giảm

%

3,7

4,4

-5,8

-0,4

-31,5

4,99

5,94

Trong đó: Nái cụ kỵ, ông bà

1.000 con

110

120

120

120

109

110*

115*

Tăng/giảm

%

0

9,1

0

0

-9,2

0,92

5,51

Số lợn thịt XC

1.000 con

50.960

51.115

49.032

49.743

38.150

9.420

Tăng/giảm

%

7,9

0,3

-4,1

1,4

-23,3

Lượng thịt hơi XC

1.000 con

3.491

3.664

3.733

3.816

3.289

811

Tăng/giảm

%

4.2

4.9

1,9

2,2

-13,8

*) So sánh với 31/12/2019

 

Bảng 2. Chu chuyển đàn lợn theo quý năm 2020

 

Thời gian

12/2019

Q1/2020

Q2/2020

Q3/2020

Q4/2020

Bình quân/Tổng

Tổng đàn lợn có mặt (1.000 con)

21.732

23.978

25.875

27.458

29.139

26.612

Tổng đàn nái có mặt (1.000 con)

2.718

2.859

2.916

2.966

3.011

2.923

Đàn cụ kỵ, ông bà có mặt (1.000 con)

109

112

115

117

126

126

Đàn nái bố mẹ có mặt (1.000 con)

2.607

2.747

2.801

2.849

2.885

2.806

Tổng đàn lợn thịt xuất chuồng (1.000 con)

9.470

10.541

11443

12.348

43.802

Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng (1000 tấn)

811

913

1.007

1.099

3.832

 

Nguồn số liệu: Cục Chăn nuôi

 

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: